چگونه استفاده کنیم؟

343

مرحله یک: هر سانتیمتر مربع از چسب مخصوص را با استفاده از قیچی حداقل به چهار قسمت تقسیم کنید و آنها را به شکل گلوله در آورید. (می توانید با ساختن گلوله های کوچک تر، مثلا با تقسیم هز قطعه به هشت قسمت، از سطح دیوار بیشتر محافظت کنید و احتمال کنده شدن گچ دیوار را کاهش دهید که البته این باعث کاهش قدرت چسبندگی چسب مخصوص می شد)

مرحله دو: برای چسباندن هر قطعه فوم از دو گلوله چسب استفاده کنید.

مرحله سه: اکنون قطعات را در محل مورد نظر روی دیوار قرار داده و فشار دهید.

مرحله چهار: از این محصول می توانید هم برای تزیین و هم برای نصب کاغذ به دیوار استفاده کنید.

مرحله پنج: استفاده از چسب مخصوص احتمال آسیب رسیدن به دیوار را کاهش می دهد. برای به حداقل رسیدن احتمال کنده شدن گچ دیوار بهتر است قطعات فوم را اول چرخانده و بعد از سطح دیوار بلند کنید.

مرحله شش: برای جدا کردن قطعات باقی مانده چسب از روی دیوار کافیست یک گلوله از چسب را روی آن بمالید.